Schoonmaaksteun, Foodvalley, scholen en omgevingsvisie

Foto: Veenendaal.nieuws.nl

VEENENDAAL – De gemeenteraad spreekt donderdag 28 mei over een aantal grote voorstellen, zoals het ontwerp omgevingsvisie, de Regionale Energie Strategie Foodvalley, schoonmaakondersteuning en het zogenoemde Plan van Scholen.

Ontwerp-Omgevingsvisie
Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. In mei wordt de raad gevraagd om de ontwerp-Omgevingsvisie vast te stellen. Eind 2020 wordt de definitieve versie van de Omgevingsvisie aan de raad ter vaststelling aangeboden. Meer weten over de ontwerp-Omgevingsvisie voor Veenendaal? Tijdens de beeldvormende avond van 12 mei werd deze aan de raad gepresenteerd.

Concept-Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. In mei wordt de raad gevraagd om een besluit te nemen over de uitgangspunten van de concept-RES voor de regio Foodvalley.

Maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om vanaf 1 januari 2021 schoonmaakondersteuning als maatwerkvoorziening aan te bieden. Dat betekent dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om beter te onderzoeken of inwoners daadwerkelijk schoonmaakondersteuning vanuit de gemeente nodig hebben. Inwoners kunnen vanaf dat moment alleen van een maatwerkvoorziening gebruik maken als ze een beschikking van de gemeente hebben. Schoonmaakondersteuning is nu een algemene voorziening met een lichte toets. In mei wordt de raad gevraagd om een besluit te nemen over deze wijziging.

Plan van Scholen 2021-2023
Een nieuwe basisschool kan in aanmerking komen voor bekostiging door het Rijk als deze is opgenomen in het zogenaamde Plan van Scholen. Dit is een overzicht van nieuw op te richten scholen in een gemeente. De Stichting Al Amana Scholen heeft wederom een aanvraag ingediend voor een nieuwe te stichten school in Veenendaal. Het college stelt de raad voor om de aanvraag van Stichting Al Amana Scholen af te wijzen en daarmee niet op te nemen in het Plan van Scholen. Volgens het college blijkt uit de aanvraag onvoldoende dat de school de vereiste stichtingsnorm haalt. In mei neemt de raad een besluit over het voorstel.

Uw mening
De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel tijdens de vergaderingen van de raadscommissie op maandag 18 mei, dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. De raadscommissie van mei wordt vanwege de coronacrisis digitaal afgehandeld. Wij bieden u de mogelijkheid om zowel digitaal als schriftelijk in te spreken.

Digitaal
Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk vrijdag 15 mei voor 10.00 uur via [email protected]. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op voor het bespreken van de werkwijze.

Schriftelijk
Wilt u alleen schriftelijk inspreken? Uw schriftelijke inspraaktekst kunt u mailen naar [email protected]. Insturen kan tot uiterlijk 13.00 uur op de vergaderdag van de raadscommissie waar u wilt inspreken.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de informatie in dit artikel? Neem dan contact op met de griffie via [email protected] of telefonisch via 0318 538 538 (vragen naar de griffie).

Reacties